Laisvų mokytojų darbo vietų sąrašas

2018-09-20 skelbiama atranka laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo vietai užimti

     Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

     Darbo krūvis: 1 etatas

     Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

     Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojui:

  • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų krypties programų ir turėti pedagogo kvalifikaciją.
  • gebėti naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
  • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbų mokėjimo lygių sistemą).

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

     Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;

Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

 

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ (toliau - lopšelis-darželis), savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Rasytės g. 9, LT-48131,  Kaunas,  duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas –191643637

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis– A2.

Darbo sutarties rūšis terminuota – 1-eri metai.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, neformaliojo švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti  ugdymo proceso įgyvendinimą, el. dienyno ”Mūsų darželis“ administravimą, veiklos ir ugdymo kokybės įsivertinimo organizavimą, rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą; parengti užsiėmimų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, statistinių duomenų ataskaitas, savo darbo ataskaitas. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, vykdyti ugdymo proceso stebėseną,  koordinuoti renginius, tobulinti ugdytinių veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę pagalbą  tėvams ir mokytojams, rūpintis mokytojų karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais lopšelio-darželio bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdienius darbus, savarankiškai vykdyti kitus lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus. Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes ugdomosiomis priemonėmis, kontroliuoti jų panaudojimą, inventorizaciją;

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį, pedagogo kvalifikaciją;

Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

Turėti ne mažesnį kaip trijų  metų pedagoginio darbo stažą;

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

 

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.

 

Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti sau pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiški vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 (Žin. , 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;

Išmanyti neformaliojo švietimo mokyklos veiklos organizavimą, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, lopšelio-darželio strategiją, veiklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;

Privalumai:

Turima kvalifikacija ir darbo patirtis neformaliojo švietimo srityje;

Baigtos magistrantūros studijos (švietimo vadyba, ugdymo  organizavimo vadyba);

Vadybinė kategorija; vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis, projektų rengimo patirtis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Gyvenimo aprašymą.

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo įskaitant konkurso paskelbimo dieną, 2018 m. rugsėjo 20  d., darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ raštinėje, adresu Rasytės g. 9,  LT-48131, Kaunas.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2018 m. spalio  4 d. 16 val.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti el. paštu individualiai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) vyks 2018 m. spalio 5 d. 10.00 val. (galimi datos pakeitimai. Tokiu atveju apie juos pretendentai bus informuoti individualiai elektroniniu būdu).

Informacija apie skelbiamą konkursą teikia Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ direktorė Natalja Smolnikova  tel. (8 37) 460165.

Informacija apie konkursą paskelbta 2018 m. rugsėjo 20  d.