Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

       

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAI

Neatsiejama kokybiško ugdymo (si) proceso dalis – vaiko pasiekimų vertinimas, nuolat stebint jį, kaupiant informaciją apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais, ją interpretuojant ir apibendrinant.

Taikomi įvairūs pasiekimų vertinimo metodai, skatinama bei vertinama saviraiška, kūrybiškumas. Vaikų ugdymo (si) pažanga ir pasiekimai atsispindi individualiose programose, projektuose, susistemintoje tyrimų medžiagoje, posėdžių protokoluose. Lopšelyje – darželyje „Žingsnelis“ vaikų pasiekimus vertina pedagogai, tėvai, specialistai, vadovai. Tėvai, susirinkimų, individualių pokalbių metu nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą. Vertindami remiamės pozityvumo ir konstruktyvumo, objektyvumo ir veiksmingumo bei informatyvumo principais.

Vertinimo principai:

 • Pozityvumas ir konstruktyvumas;
 • Objektyvumas ir veiksmingumas;
 • Informatyvumas.

Vertinimo tikslaspadėti mokytis ir bręsti vaikui kaip asmenybei.

Vertinimo uždaviniai:

 • Padėti vaikui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti;
 • Padėti pedagogui įžvelgti vaiko ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą.
 • Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko ugdymąsi; gerinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir lopšelio-darželio.
 • Nustatyti įstaigai savo darbo kokybę, planuoti ugdymą, suteikti pagalbą pagal vaikų poreikius.

Informacijos apie vaiką rinkimo būdai:

 • Sistemingi stebėjimai (užrašai);
 • Grupinė veikla;
 • Vaikų darbų aplankai;
 • Vaikų bylos;
 • Interviu – pokalbis;
 • Anketos (tėvams);
 • Dienoraštis, fotografavimas, vaizdo įrašai, garso įrašai.

 Pasiekimų vertinimo fiksavimas

Vaiko daroma pažanga, pasiekimai ir pastangos aprašomi ir fiksuojami mokyklos vadovų ir programos darbo grupės parengtame Vaiko Pasiekimų apraše. Vaikų pasiekimų aprašo paskirtis padėti pedagogams tikslingai stebėti vaikų ugdymo/si pasiekimus, pažangą, atpažinti jų ugdymo/si poreikius:

• kuo kryptingiau pritaikant ikimokyklinio ugdymo (si) turinį vaikų grupei ir kiekvienam vaikui,

• garantuojant ugdymo (si) prieinamumą ir kokybę,

• užtikrinant tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) programų.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo tikslas - aprašyti vaikų ugdymosi pasiekimus nuo gimimo iki šešerių metų kaip pažangos žingsnius, į kuriuos orientuojantis būtų stebima vaikų raida ir pažanga, vertinama ugdymo (si) kokybė.

Vertinimo sritys

Vaikų pasiekimų apraše pateikiama 18 vaiko ugdymosi ir pasiekimų vertinimo sričių. Kiekvienoje srityje išskirta esminė nuostata ir esminis gebėjimas, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki 6-erių metų, t.y. per visą ikimokyklinio ugdymo (si) laikotarpį.

Esminės nuostatos ir gebėjimai apima svarbiausius visapusiško vaiko ugdymo (si) pasiekimus. Šios nuostatos ir gebėjimai nesugrupuoti į atskiras kompetencijas ar ugdymo (si) sritis, paliekant pedagogams laisvę pagal savo įstaigos programos modelį tai padaryti patiems.

Vaiko ugdymosi ir pasiekimų vertinimo sritys, kuriose išskirta 18 esminių nuostatų ir gebėjimų :

1. KASDIENIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI

2. FIZINIS AKTYVUMAS

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ

5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS

8. SAKYTINĖ KALBA

9. RAŠYTINĖ KALBA

10. APLINKOS PAŽINIMAS

11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS

12. MENINĖ RAIŠKA

13. ESTETINIS SUVOKIMAS

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS

15. TYRINĖJIMAS

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

17. KŪRYBIŠKUMAS

18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsniai

 • Pasiekimų žingsniai nubrėžia bendrą judėjimo kryptį skirtingų poreikių vaikams.
 • Vaiko pasiekimų žingsniai veda link ikimokyklinio ugdymo/si rezultato – šešerių metų vaiko esminių nuostatų ir gebėjimų.
 • Vaikų pasiekimai su amžiumi siejami sąlyginai.
 • Vėlesniuose žingsniuose aprašomi tik kokybiškai aukštesnio lygio arba naujai atsiradę gebėjimai.
 • Vaiko pasiekimų apraše pateikiami septyni  pasiekimų žingsniai nuo gimimo iki 6-erių metų, rodantys vaiko pažangą jam įgyjant esmines nuostatas ir gebėjimus.
 • 1-3 žingsniai aprašo vaikų nuo gimimo iki 3 metų pasiekimus.
 • 4-6 žingsniai aprašo vaikų nuo 3 iki 6 metų  pasiekimus.
 • 7 žingsnis. Dalis penkiamečių jau būna pasiekę šeštajame žingsnyje numatytų ugdymosi rezultatų.

Vaikų pasiekimų žingsniai yra „Ikimokyklinio amžiaus pasiekimų vaikų apraše“, https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf kiekvienoje grupėje pedagogės turi žingsnių aprašą pagal kurį vertina vaikus du kartus metuose, supažindina tėvus ir bendradarbiauja siekdami bendrų tikslų, kad pasiektų kuo geresnių rezultatų. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus ir vertinimą   atliekame pagal  leidyklos "Šviesa"  parengta priemonę „OPA PA! Pasiekimų aplankas“.

Tėvų (globėjų) informavimas apie vaikų pasiekimus

Tėvams (globėjams) informacija apie vaiko pasiekimus teikiama žodžiu ir raštu:

•  nuolat supažindinant su vaiko darbais su auklėtojo įvertinimu, pastebėjimais;

•  kasdienių pokalbių metu;

•  supažindinant su vaiko Pasiekimų aprašu (spalio-lapkričio mėn. ir balandžio-gegužės mėn.);

              

              Vaiko Pasiekimų aprašai saugomi tol, kol vaikas lanko darželį.


 

 

 

 

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 11:40 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com