Įstaigos tarybos pirmininkas ir jos nariai

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkas -  Rita Gustainienė, auklėtoja - metodininkė,

Sekretorius -  Margarita Macionienė, auklėtoja-metodininkė

Nariai:             Ž. Katkauskė, tėvų atstovė

                       S.Bričkuvienė, tėvų atstovė

                       A.Pratapienė, tėvų atstovė

                       Aldona Brazauskienė, auklėtojos padėjėja

                       Antanas Ražickas, elektrikas

                       Žana Kraunevičiūtė, dietistė

                       Danė Marcinkevičienė, vyresn. auklėtoja

 

rašas iš Kauno lopšelio-darželio "ŽIngsnelis" nuostatų

27. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti Lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.

28. Taryba renkama dvejiems metams. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, bendruomenės atstovus – Lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas.

29. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.

30. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.

31. Taryba:

31.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

31.2. aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;

31.3. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymų dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

31.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

31.5. išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

31.6. teikia savininkui siūlymų dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo;

31.7. svarsto kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui;

31.8. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

31.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

32. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

33. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą Lopšelio-darželio bendruomenei. 
 

Atnaujinta ( Antradienis, 14 Vasaris 2017 11:37 )
 

© 2011 Žingsnelis

Sprendimas: wdmode.com