Lopšelio-darželio vizija, misija, tikslas, uždaviniai


Vizija

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, esantis Šilainių mikrorajone - tai šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius poreikius, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.

Misija

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis – įstaiga teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius. Ugdyti sveiką, mąstančią, laisvą, atsakingą,iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę, sudaranti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje.

Tikslas

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai:

 • orientuoti ugdymą į vaiko saugumą, aktyvumo, saviraiškos galių tenkinimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti;
 • suteikti kvalifikuotą pagalbą vaikams su kalbos, komunikacijos sutrikimais, padėties ir judesio sutrikimais;
 • sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai – žaidimui;
 • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • užtikrinti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą;
 • sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;
 • sudaryti vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;

 

Vertybės.

 • Šeima – kadangi ji apjungia tokias vertybes kaip meilė, pasitikėjimas, užuojauta, parama, atsakomybė.
 • Pagarba – tai žmonių bendravimo pagrindas. Bendraudami su kitais, stengiamės juos gerbti, taip pat vertiname, kai gerbia mus (kaip žmones, individą, pedagogą).
 • Sveikata – tai labai trapus reiškinys, kurį praradus iš esmės pasikeistų ir kitos vertybės.

 

Darželio filosofija. Auklėjimas - širdies darbas (Pestalozzi).

 

Ugdymo kokybės samprata

 

Ikimokyklinio ugdymo kokybė sprendžiama pagal tai, kokį patyrimą įgauna vaikas, jo pasiekimai, elgsena ugdomoje aplinkoje.

Įstaigos pedagogai nuolat analizuoja, vertina savo bei kolegių veiklą, ugdytinių pasiekimus, jų pažangą. Bendru susitarimu (metodinės tarybos posėdžio 2013-10-30 protokolas Nr. 3) pedagogai nutarė, kad įstaigos ugdymo kokybę reglamentuoja šie kriterijai:

 

 • Didelis dėmesys vaikų fizinei ir emocinei gerovei;
 • Išlaikoma pusiausvyra tarp pedagogo inicijuotos ir vaikų spontaninės veiklos;
 • Tėvų ir bendruomenės atstovų aktyvus dalyvavimas ugdymo(si) procese;
 • Palankių ugdymo(si) sąlygų sudarymas vaikams, turintiems skirtingų ugdymo(si) poreikių;
 • Ugdymo proceso praturtinimas edukacinių aplinkų įvairove;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas;
 • Gebėjimų bendradarbiauti ir kartu siekti norimų rezultatų ugdymas;
 • Gebėjimų planuoti savo darbą, pristatyti jo rezultatus, įsivertinti savo ir vertinti draugų atliktus darbus;
 • Vaikų atsakingas požiūris į aplinką, ekologines problemas;
 • Vaikų pasiekimų stebėjimas ir tolesnio jų ugdymo(si), numatymas.


PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 

1. Patobulinti ugdymo kokybę, siekiant mokytojų veiklų dermės.

2. Pagerinti ugdymo procesą, atnaujinant ugdymo(si) aplinką.

 

UGDYMAS

Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystymosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

Ikimokyklinis ugdymas - skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 iki 5-6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.